کلام: ابو الفتح سیّد محمد الحسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز﷫


کلام: ابو الفتح سیّد محمد الحسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز﷫

یاقطبِ ما یا غوثِ اعظم یا ولی روشن ضمیر
بندہ ام تابندہ ام جُز تو نہ دارم دستگیر
بر درِ درگاہِ والا سائلم یا آفتاب
خاطرِ نا شاد را کن شاد یا پیران پیر

Ziae Taiba Monthly Magazine in Karachi