کلام: شاہ عبد الحق محدث دہلوی﷫


کلام: شاہ عبد الحق محدث دہلوی﷫

غوثِ اعظم دلیلِ راہِ یقین
بہ یقین رہبر اکابرِ دین
اوست در جملہ اولیاءِ ممتاز
چوں پیمبر، انبیاء ممتاز

Ziae Taiba Monthly Magazine in Karachi